2015, ഓഗ 14

തൽവാത്സല്യം നുകർന്നുണരും പ്രഭാതം പോൽ വരുമോ മറ്റൊരു നാളും?

2015, ജൂലൈ 9

ശുഭവേളമേഘരാജൻ ഒളിയായ് വിളങ്ങിടും
താരകന്യകകൾ മിന്നിമാഞ്ഞിടും
ഈ മനോജ്ഞതീരമല്ലോ,
ശുഭസായാഹ്നനേരമല്ലോ,
നവനവമായ്; മഹാ ജ്യോതിസ്സായ്
ജീവൻ ഉണർന്നു വിളങ്ങുന്നുവല്ലോ!

2015, ഏപ്രി 7

മഴ വരുമ്പോൾ ...


Image from
ഈ പുല്കി വരും കാറ്റിനോ കൃഷ്ണഗന്ധം 
കാർമുകിലിൻ  കണിയോ കൃഷ്ണവർണ്ണം 
ഈ വേണു തൻ ഈണമോ  കൃഷ്ണമന്ത്രം...

മഹാവർഷമായ് നിറഞ്ഞോ കൃഷ്ണലയനം...

എന്നുമെന്നുമെൻ മോഹമുക്തിമാർഗ്ഗം...

2015, ഏപ്രി 3

സദ്ഗുരു