2013, ഓഗ 10

രാമദൂതം

ചിത്തേ രാമൻ തെളിഞ്ഞു വാണീടുകിൽ,
ചിത്തം വിശുദ്ധമായ്‌ മാരുതി കാത്തോളും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: