2015, ഓഗ 14

തൽവാത്സല്യം നുകർന്നുണരും പ്രഭാതം പോൽ വരുമോ മറ്റൊരു നാളും?