2015, ജൂലൈ 9

ശുഭവേളമേഘരാജൻ ഒളിയായ് വിളങ്ങിടും
താരകന്യകകൾ മിന്നിമാഞ്ഞിടും
ഈ മനോജ്ഞതീരമല്ലോ,
ശുഭസായാഹ്നനേരമല്ലോ,
നവനവമായ്; മഹാ ജ്യോതിസ്സായ്
ജീവൻ ഉണർന്നു വിളങ്ങുന്നുവല്ലോ!