2015, ഏപ്രി 7

മഴ വരുമ്പോൾ ...


Image from
ഈ പുല്കി വരും കാറ്റിനോ കൃഷ്ണഗന്ധം 
കാർമുകിലിൻ  കണിയോ കൃഷ്ണവർണ്ണം 
ഈ വേണു തൻ ഈണമോ  കൃഷ്ണമന്ത്രം...

മഹാവർഷമായ് നിറഞ്ഞോ കൃഷ്ണലയനം...

എന്നുമെന്നുമെൻ മോഹമുക്തിമാർഗ്ഗം...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: