2013, ഓഗ 10

ഭഗവൽസ്വരൂപധ്യാനം

വജ്രാദിരേഖാങ്കിതം പാദപത്മം
സർവ്വപാപവിനാശം മനസാ സ്മരാമി
ശ്രീലളിതാപരിസേവിതം പുണ്യതീർത്ഥം
പാദസരോരുഹം ശിരസാ നമാമി.

മഹാഗരുഡാരൂഢം ഊരുദ്വയം
പീതവസനാവൃതം ചാരുകടിതടം
ബ്രഹ്മനിലയം പദ്മനാഭീസ്ഥാനം
ധ്യായേത്‌ മരതകശോഭിതസ്തനം.

ലക്ഷ്മീനിവാസിതം വക്ഷപ്രദേശം
കൗസ്തുഭ വനമാലാർച്ചിതകണ്ഠപ്രദേശം
പാലാഴീമഥനവീര്യം തൃക്കരങ്ങൾ
അഥ ശംഖചക്രഗദാപത്മം പ്രണാമം.

വിശ്വമോഹനം ഭക്തവത്സലാനനം
ഇന്ദ്രനീലാളകപരിലാളിതഫാലം
ചില്ലിയുഗളപാലകകമലനേത്രം
മതിമോഹനം കാരുണ്യകടാക്ഷം.

മകരകുണ്ഡലപ്രശോഭിതം കവിൾത്തടങ്ങൾ
സ്നേഹസ്മൃണഹാസിതം ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ
നവമല്ലികാമുകുളലാവണ്യം ദന്തനിരകൾ
ഇദം സുന്ദരാനനം ഭക്ത്യാ അമൃതപാനം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: