2012, ഒക്ടോ 22

സരസ്വതീവന്ദനംഅക്ഷരസ്വരൂപിണി   വീണാവാദിനി   നാഥേ  
ജ്ഞാനപ്രദായിനി  വേദവാഹിനി  വരദേ 
ശുഭദായികേ  ശുഭ്രധാരിണി   ദേവീ 
വന്ദേ  ശ്രീ  സരസ്വതി   മാതേ !