2012, മാർ 29

നവജീവൻ

 


]obqjhrãnbmbv a®nÂþ
hn®n³ cmK[mc s]¿pì;

a¬]än InSs¶mê \m¼pIÄþ
çÕhtafambv s]ê¼d sIm«pì;

AarXIWambv a®n ]IÀ¶ XoÀ°w,
DÅnsemêbncn³ \hPoh\mæì;

s]mSnbpapSbmSIfIänbm apæfw
\mhp \\¨p I¬IÄ Nn½pì;

s\dpIbn ]Xn¨ cmKkp[þ
DÅn DuÀÖamw Poh\a{´amæì;

a®n³ NpSp\nizmkw IS¶h³
Xfncnfw ImÂIfn æXn¨p s]m§pì;

A\´hnlmbÊv tXSnbh³
]pXp{]bmWw XpS§pì.

****************************************
Bbncw hm\hÀ awKftamXnbm,
BtcmaÂ]qta\n Xm§n \nÀ¯n.

""I\nhnìdhbmbv \o amdnSs«,
DÅn Idp¯ amÕcysamgnªnSs«,
kXyw {]mW[z\nbmbv \ndªnSs«,\oþ
sbs¶ìw \ hmgvhv hmWnSs«!''