2012, ഒക്ടോ 22

സരസ്വതീവന്ദനംഅക്ഷരസ്വരൂപിണി   വീണാവാദിനി   നാഥേ  
ജ്ഞാനപ്രദായിനി  വേദവാഹിനി  വരദേ 
ശുഭദായികേ  ശുഭ്രധാരിണി   ദേവീ 
വന്ദേ  ശ്രീ  സരസ്വതി   മാതേ !  

2012, സെപ്റ്റം 23

വിരഹസന്ധ്യ

 

അരുണസന്ധ്യ ഒരു നേർത്തതേങ്ങലായ്‌ ഉരുകിയലിയുന്നുവോ,
അകലെ വാനിലാപ്രണയസത്യത്തെ തേടിയലയുന്നുവോ!

നിമിഷശലഭമായ്‌ വാഴ്‌വിൽ വർണ്ണരാജി പടർത്തുന്നുവോ,
വിരഹശോകമാം രാഗമെന്നും പതിയെ പാടുന്നുവോ!

തിരയിടും മോഹമായിരം ദീപമായ്‌ തെളിയുന്നുവോ,
മിഴിയുതിർക്കുന്ന ജലകണങ്ങളൊരു യമുനയാകുന്നുവോ!

ഒടുവിലാരാവിൻ മാറിൽ വീണലിഞ്ഞു തീരുന്നുവോ,
പ്രിയതമൻ വരും നാളെ,യെന്നൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നുവോ..

2012, ജൂലൈ 7

സ്മൃതി


പ്രേമസ്വരൂപൻ തൻ പ്രേയസി രാധാറാണി
താവക വിരഹത്താ,ലശ്രുവിലാനന്ദിച്ചു.

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

മൂലോകത്തിനും ദേവൻ തൻ പ്രാണനാദനന്ന-
ങാനന്ദനടനമാടിയതാണീ ഭൂമിയിൽ;

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

രാസരസപൂർണ്ണ ലാസ്യനാട്യത്തോടവൻ
ആനന്ദചിന്മയൻ, മഞ്ജുളബാലകൻ-

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

തന്മനോമുരളിയിൽ മാധുര്യം നിറച്ചവൻ
പാടിയതാണന്നോരോ ചേലെഴും ശീലുകൾ.

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

കാളിന്ദീ നദി,യപ്പോൾ ഗോപസ്ത്രീരമണന്റെ
ശ്രീരാഗധാരയിലലിഞ്ഞു ചേർന്നല്ലോ!

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

ചാരുതരുനിര തൻ ഭാഗ്യാതിരേകത്താൽ
ശ്രീപതീപദാംബുജം തഴുകാൻ മോഹിച്ചല്ലോ!

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

ആനന്ദലഹരിയിലാറാടി ഭൂമിദേവി
ശ്രീപുരുഷോത്തമൻ വാണീടും ഭാഗ്യകാലം!

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

ആ സുഖസ്മൃതികളി,ലാനന്ദിക്കുന്നുവിന്നും
ശ്രീരാഗദേവൻ തൻ മോഹിനി രാധാറാണി.

രാധാ രാധാ കൃഷ്ണാ...

2012, മാർ 29

നവജീവൻ

 


]obqjhrãnbmbv a®nÂþ
hn®n³ cmK[mc s]¿pì;

a¬]än InSs¶mê \m¼pIÄþ
çÕhtafambv s]ê¼d sIm«pì;

AarXIWambv a®n ]IÀ¶ XoÀ°w,
DÅnsemêbncn³ \hPoh\mæì;

s]mSnbpapSbmSIfIänbm apæfw
\mhp \\¨p I¬IÄ Nn½pì;

s\dpIbn ]Xn¨ cmKkp[þ
DÅn DuÀÖamw Poh\a{´amæì;

a®n³ NpSp\nizmkw IS¶h³
Xfncnfw ImÂIfn æXn¨p s]m§pì;

A\´hnlmbÊv tXSnbh³
]pXp{]bmWw XpS§pì.

****************************************
Bbncw hm\hÀ awKftamXnbm,
BtcmaÂ]qta\n Xm§n \nÀ¯n.

""I\nhnìdhbmbv \o amdnSs«,
DÅn Idp¯ amÕcysamgnªnSs«,
kXyw {]mW[z\nbmbv \ndªnSs«,\oþ
sbs¶ìw \ hmgvhv hmWnSs«!''