2011, മാർ 4

ഉള്ളുണരാന്‍ !


ഉള്ളലിവെങ്കലുണ്ടാക അഖിലേശ,
ഉള്ളുണര്‍ന്നെന്നുള്ളം തെളിക്ക നീ;
പൊള്ളയാമുള്ളമടര്‍ത്തിയെടുത്തെ  -
ന്നുള്ളം നിന്‍ പോരുളാല്‍ നിറയ്ക്ക നീ 
പരംപോരുളെ!