2010, സെപ്റ്റം 25

കൃഷ്ണം സര്‍വ്വം

കൃഷ്ണം സര്‍വ്വം
                          ജഗന്മോഹനം
ഹൃദയകൌസ്തുഭം
                        വജ്രശോഭിതം
വേണൂനാദം പരം
                             ആനന്ദചിന്മയം
നീലപക്ഷീരൂപം 
                            പൂജിതം പാദം
ശ്രീസ്മിതം വിലോലം 
                         ആനന്ദനടനം
ലാസം പൂര്‍ണ്ണം 
                              രസ രാസപൂര്‍ണ്ണം
പരം പുണ്യം
                              ഇദം മധുരദര്‍ശനം
കൃഷ്ണം സര്‍വ്വം 
                               സര്‍വ്വാംഗം കൃഷ്ണം
കൃഷ്ണവര്‍ണ്ണലയനം 
                                മോഹം മുക്തിമാര്‍ഗ്ഗം.

2010, സെപ്റ്റം 12

നമ്മുടെ കാഴ്ച്ചകള്‍


പഴങ്കാഴ്ച്ചകള്‍ മാറാന്‍,
വെയില്‍ വരാന്‍,
പുതുനാമ്പുകള്‍ തളിരിടാന്‍,
കാടുകള്‍ വെട്ടി.

പുതുക്കാഴ്ച്ചകള്‍ മറയ്ക്കാന്‍,
അതിരുകള്‍ ഉറപ്പിക്കാന്‍,
ആനന്ദം തന്നെ, താനേ അനുഭവിക്കാന്‍,
മതിലുകളും കെട്ടി.

കാഴ്ച്ചകള്‍ എല്ലാം മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു,
ആരവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയി,
ഋതുക്കള്‍ക്ക്  എന്നോ കാലം തെറ്റി,
നാം മാത്രം, ഇതൊന്നുമറിയാതെ...
ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.