2009, മേയ് 30


എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രണയകഥാകാരിയ്ക്‌ യാത്രാമംഗളങ്ങള്‍ നേരുന്നു...

മഴയാത്ര

കാടറിഞ്ഞ്‌ മരമറിഞ്ഞ്‌
മഴ നനഞ്ഞ്‌ അതിലലിഞ്ഞ്‌
കുളിരണിഞ്ഞ്‌ പാട്ടു മൂളി
മനം നിറഞ്ഞ്‌ മതി മറന്ന്
കാറ്റിലേറി മലയിലേറി
മാനമേറി മുകിലിലേറി
മഴനൂലിലൂടെ മണ്ണിലണഞ്ഞു...