2008, സെപ്റ്റം 17

രാഗാത്മകം


അഴകേ നീയിന്ന് തളര്‍ന്നു വീണീടുമ്പോള്‍ -

അഴലായ്‌ ഞാന്‍ നിന്ന് തേങ്ങീടുന്നു.

മധുമണം മാറി നിന്‍ ചൊടികളിലിന്നു ഞാന്‍ -

മരവിച്ച ചുംബനം നല്‍കീടട്ടെ?

മരണമാം നിന്‍ തോഴന്‍ വന്നിട്ടു പോകുമ്പോള്

‍വിട നല്‍കാന്‍ ചുംബനം നല്‍കീടട്ടെ?


മലര്‍മാരി പെയ്യുമീ വാടിയിലന്നു ഞാന്‍ -

നിന്‍ മധുകണം തേടി വന്നതല്ലേ!

അമൃതധാരയായ്‌ അന്നു നിന്‍ ജീവിതം -

എന്നുടെ പ്രാണനില്‍ ചേര്‍ന്നതല്ലേ.

നിന്നുടെ ജീവനും, ലയവും ശ്രുതിയുമായ്‌ -

എന്നുടെ പ്രാണനില്‍ ചേര്‍ന്നതല്ലേ.


മധുരമാം ഓര്‍മ്മയായ്‌ ഇന്നു നീ മാറുമ്പോള്‍ -

മരണത്തിന്‍ കയങ്ങളില്‍ ഇന്നു നീ പോകുമ്പോള്‍ -

നിന്നുടെ രാഗമാം അരുണശോഭയിലീ -

സന്ധ്യയും നേര്‍ത്തഗാനം മൂളീടുന്നു.

നിന്നുടെ ആത്മാവിന്‍ സ്നേഹരാഗങ്ങളാലീ -

ഉദ്യാനവും വര്‍ണ്ണാഭ തേടീടുന്നു.


***************************************************

കാലമേ നിന്‍ സ്നേഹവീഥിയില്‍ -

കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍ ഇന്നു പാടീടട്ടെ?

മരിക്കാത്ത പ്രേമതിന്‍ ഗീതികള്‍ -

ഒരായിരമായിരം ഈണങ്ങളില്‍ പാടീടട്ടെ!

നിന്‍ അന്തര്‍വീചികളിലൂടെ എന്‍ നാദമെന്‍ -

പ്രിയയെ തേടി അലഞ്ഞീടട്ടെ!