2008, ഓഗ 7

രാഗധാര


ഇന്നീ മണ്ണിന്‍ പുതു ഗന്ധവുമായി

പ്രകൃതി രചിക്കുന്നീയൊരനശ്വര കൃതി


താന്‍സെന്‍ രാഗത്തിലലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നോ-

രീനാളില്‍ അവളുടെ ജുഗല്‍ബന്ദി


സപ്തസ്വരങ്ങളും ചേര്‍ത്തവള്‍ പാടുന്നു

അനുരാഗധാരയായി കുളിരായി കോരിചൊരിയുന്നു


ഊഷരമായൊരീ മണ്ണിന്‍ ദാഹമകറ്റുവാന്

‍വിണ്ണില്‍ നിന്ന് സ്വരരാഗധാരയുതിര്‍ന്നു


കവികള്‍ സഹൃദയരേറ്റു പാടി-

യാ നാദത്തിന്‍ അനന്തവീചികള്


‍പുഴയും കടലുമീ കരിയിലകളും താളമേകി

ബ്രഹ്മമാകവേ നിറയും ഓംകാരമായി


ഊര്‍ജ്ജമായി, ശ്വാസമായി, അസ്തിത്വമായി

കരഞ്ഞും പരഞ്ഞും; ചിരിച്ചും ചിലമ്പിച്ചും


വഴിപിരിഞ്ഞ തൊടികളെ ചേര്‍ത്തു വച്ചും

ഉന്മത്തയായി രതിയായി രഹസ്യമായി


കാതിലെന്തോ പറഞ്ഞ്‌ പെയ്തൊഴിഞ്ഞു

രാവിന്‍ മടിത്തട്ടിലവള്‍ വീണലിഞ്ഞു.